Sivut

14.8.2014

Miksi joku äänestää Kokoomusta?

Joitain viikkoja sitten tiedustelin Facebookissa julkisessa päivityksessä miksi ihmiset äänestävät Kokoomusta. Ilmoitin lähtökohtaisesti kysymyksen olleen vakavasti esitetty ja että toivon vastauksia, en varsinaisesti väittelyä. Sain lyhyessä ajassa 17 kirjallista vastausta, yhtä lukuunottamatta kaikki useiden kappaleiden pituisia.  Kiitos vastanneille! Tässä kirjoituksessa kuvaan vastauksissa esiinnousseita teemoja. 

En kerännyt vastaajista demografisia tietoja, mutta heissä oli sekä miehiä että naisia, ikäjakauma oli n. 30–55, ja lähes kaikki olivat korkeakoulutettuja  eteläsuomalaisia. Suurin osa vastaajista vastasi avoimesti niin, että muut näkivät heidän kommenttinsa; pienempi osa lähetti vastauksensa minulle yksityisviestillä.

Moni vastaaja (6 kpl) kuvasi joko suoraan tai epäsuorasti itseään ”liikkuvaksi äänestäjäksi”. Yksikään ei kuvannut itseään puolueuskolliseksi tai tuonut esiin, että ei voisi kuvitellakaan äänestävänsä ketään muuta. Yksi vastaaja kertoi olevansa Kokoomuksen jäsen, mutta hänkin kertoi, että ei aina äänestä omaa puoluettaan, vaan valinta ”riippuu aina vaaleista ja pinnalla olevista teemoista” (vastaaja #13). 

Ylivoimaisesti korostunein yksittäinen seikka vastauksissa oli Kokoomuksen valita kompromissina, ”pienimmän pahan” periaatteella. Vastaajista kuusi toi eksplisiittisesti esiin, että Suomesta puuttuu oikeistoliberaali puolue, tarkoittaen arvoliberaalia mutta talousoikeistolaista puoluetta. Kaksi vastaajaa kertoi tietoisesti äänestävänsä asioiden nykytilan puolesta, koska ei ole löytänyt hyvää suuntaa mahdolliselle muutokselle. 
”[T]ässä maassa oikeistoliberaalilla ei ole vaihtoehtoina kuin Kokoomus, ja ehkä Vihreät ja RKP [---] Myönnän kyllä ettei Kokoomus ole mitenkään erityisen hyvä oikeistoliberaali puolue, mutta ehkä se paras kuitenkin.” (vastaaja #15) 
”Jos uskottavia vaihtoehtoja ei ole pidän mieluummin status quon ja äänestän puoluetta, joka sitten tasapainottaa jos mennään ääripäihin.” (vastaaja #11)
Vihreät ja RKP mainittiin molemmat neljä kertaa vaihtoehtona Kokoomukselle. Vastaajat kuitenkin kokivat, että Vihreät joko olivat liian vasemmalla (#8) tai liian hajallaan (#13) talouspolitiikassa ja RKP koettiin yhden asian puolueeksi. Muista puolueista ”ei kiitos” -mainintoja saivat Kristillisdemokraatit 2 kpl (uskonto ei kuulu politiikkaan), Keskusta 4 kpl (liian vasemmalla, liian konservatiivinen, maaseudun asia ei ole vastaajan asia), Vasemmistoliitto 6 kpl(*) (liian vasemmalla, liian jäykkä arvoiltaan, vähäosaisten asialla yhden asian puolueena, oikeat arvot mutta väärät keinot, kommunismi), SDP 3 kpl (paikoilleen jämähtäminen, vanhoillisuus, palkansaajien edun ajamisen jäykistävä vaikutus yritystoimintaan) sekä Perussuomalaiset 2 kpl (äärinationalismi, ammattitaidottomuus).
”[Vihreät ovat] hieno yhteiskunnallinen muutosliike, joka ikävästi sekoittunut [Vasemmistoon].” (vastaaja #8) 
”[En äänestää Keskustaa, koska] en halua hajasijoittaa varojani maakuntiin” (vastaaja #3) 
”demarit, kokoomus ja kepulaisetkin pitävät huolen n.s. yhteiskunnan vähäosaisista, siihen ei tarvita yhdenasianliikettä [Vasemmistoliittoa]” (vastaaja #8)
Lopullisen valinnan puolueesta moni liikkuva ja/tai pienimmän pahan äänestäjä kertoikin tekevänsä henkilöperustein. Tällöinkin kuitenkin tavallinen vastaaja mainitsi ensin vain pari-kolme puoluetta, joita voisi äänestää, ja kertoi tehneensä sitten valinnan sen perusteella, mistä näistä löytyi sopiva vastaaja. 
”Yritän suhtautua vaaleihin ennakkoluulottomasti ja kiihkottomasti, ja nykyään äänestän pitkälti vaalikoneiden perusteella, karsien tuloksista kuitenkin pois tiettyjen puolueiden edustajat (persut, KD, RKP...) sekä tyypit, joita muuten vaan en halua äänestää. Tuloksissa on yleensä aika paljon kokoomuslaisia” (vastaaja #10)
Yksittäisistä poliitikoista nimeltä mainittiin Alexander Stubb, Sauli Niinistö ja Sari Sarkomaa, mutta kaikki kuitenkin yhteydessä, jossa heitä käytettiin esimerkkinä hyvästä kokoomuslaisesta ajattelusta eikä niinkään henkilönä, jota vastaaja varauksetta seuraisi. ”Äänestin N.N.:ää eikä kiinostanut mitä puoluetta se edustaa” -tyyppistä ajattelua vastauksissa ei esiintynyt.

Pienemmän pahan ja henkilökysymysten lisäksi useammin kuin kerran Kokoomuksen äänestämisen syyksi mainittuja seikkoja oli vastauksissa neljä. Hieman yllättäen(*) useiten esiin tuotu syy ei ollut niinkään Kokoomuksen politiikan kannattaminen, vaan tietynlaisen, vasemmistolle tyypilliseksi mielletyn ajattelutavan vastustaminen. Tämä liittynee siihen, miten vastaajat kuvasivat, että he äänestävät Kokoomusta oikeistoliberaalin puolueen puuttuessa ensisijaisesti oikeistolaisen talousajattelun puolesta. Erityisesti vastaajat toivat esiin, että eivät koe Suomen olevan luokkayhteiskunta,ja että ”herraviha” on luotaantyöntävää. Li Anderssonin retoriikka mainittiin tässä yhteydessä erikseen kahden vastaajan kommenteissa.
”Nyky-Suomessa meillä on ilmainen koulutus, joka takaa samat lähtökohdat kaikille. Luokkajakoa tai -rajoja ei ole ja niinpä täysin peruskoulupohjalla hanttihommia tekevän "duunarin" lapsi voi halutessaan opiskella kirurgiksi tai juristiksi tai päätyä ison yrityksen johtoon. Vanhempien varallisuus ja sosiaalinen asema eivät ole ainakaan teoriassa este. [---] Täältä oikealta katsoen vasemmiston toiminta lähinnä syventää tätä kaunaisuutta ja vastakkainasettelua leimaamalla menestyvät ihmiset ahneiksi ja epärehellisiksi, luokkaviholliseksi, joka vie heikko-osaisten rahat ja jota kuuluukin inhota.”(vastaaja #1)
Toinen yleisesti esiinnoussut teema oli ihmisen vastuu itsestään. Vastaajiin vetosivat ajatukset siitä, että ihminen voi ja ihmisen tulee itse vaikuttaa menestykseensä ja onnellisuuteensa, ja he ajattelivat, että Kokoomuksen politiikka perustuu tälle ajatukselle. Monet vastaajat pitivät kyllä hyvänä, että yhteiskunnassa on tietyt turvaverkot, mutta korostivat, että sen ei tarvitse tarkoittaa tulonjakoa.
”Minusta Kokoomuksen viesti on paljon positiivisempi ja rakentavampi: kaikki voivat pärjätä - se on susta itsestäsi kiinni [---] kaikkia kannustetaan vaan tekemään parhaansa ja että ahkeruus palkitaan.” (vastaaja #1) 
”Minuun vetoaa ajatus että työstä syntyy hyvinvointia.” (vastaaja #17) 
”Ihminen on ensisijaisesti itse vastuussa itsestään ja onnestaan, järjestelmä ei vastaa ihmisten hyvinvoinnista, vaan tarjoaa turvaverkon hätätilanteiden varalle. Esim. työkykyiselle työttömälle ei pitäisi ensisijaisesti antaa rahaa, vaan työtä. Samoin köyhyyden hoitaminen rahalla sitoo ihmisen riippuvaiseksi rahaa jakavasta järjestelmästä.” (vastaaja #3)
Vastaajat kuvasi toivovansa Kokoomukselta myös nimenomaan talouskuripolitiikkaa, jossa julkisen sektorin menoja karsitaan tai ei ainakaan kasvateta. Kokoomusta pidettiin järkipuolueena, joka käsittelee yhteisiä varoja realistisesti.
”Kaikkea ei voi saada ja pitää osaa myös sanoa mistä karsitaan. En koe kestäväksi politiikaksi että velkarahalla ylläpidetään hyvinvointi yhteiskuntaa, ennemmin tai myöhemmin se vaan kosahtaa omaan nilkkaan. Niin yksilön kuin yhteiskunnankin elämässä tulojen ja menojen pitää olla tasapainossa ja keskimäärin jos puolue ehdottaa mulle että otetaan lisää velkaa jotta voidaan tehdä X ja Y kaunista asiaa se on mulle välittömästi epäluulon aihe.” (vastaaja #5) 
”En halua kasvattaa julkista sektoria [---] ilman että ensin kyseenalaistamme kunkin yksittäisen uuden asian jota ehdotetaan julkisista varoista kustannettavaksi.” (vastaaja #17)
Kolme vastaajaa mielsi Kokoomuksen yritysten ja työpaikkojen luojaksi.
”[J]os yritän miettiä mikä puolue eniten edistää uusien yritysten ja työpaikkojen syntyä Suomessa, Kokoomus tulee ensimmäisenä mieleen.” (vastaaja #3)
Hajamainintoja syinä äänestää Kokoomusta saivat lisäksi mm. vallan hajauttaminen yksityisille toimijoille, Kokoomus keskitienä suomalaisella poliittisella kartalla, EU/NATO-politiikka sekä vastaajan oma etu (Kokoomus hyvätuloisten edunvalvojana). 

Palaan todennäköisesti jatkossa todennäköisesti asiaan vastakommenteilla tuolla vaalisivuillani.

(*) Vastaajat toki tiesivät kysyjän olevan Vasemmistoliiton jäsen ja luottamushenkilö, mikä saattoi vaikuttaa hanakkuuteen selittää hieman tehtävänannon ohi, mikä nimenomaan vasemmistossa nyppii.